අමෙරිකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ හතර පනී

0 133

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^08& rd;S% 10 muK jk  úg 14,69,221la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau f,dj mqrd fldfrdakd ffjrih wdidokh ù iqjh ,enQjkaf.a ixLHdjo 3,16,482 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

flfia fj;;a fldfrdakd wdidokh fya;=fjka Ôú;laIhg m;a ixLHdjo 85,477la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fï w;r f,dj fldfrdakd wdidÈ;hska jeäu jd¾;d jk rg f,i wfußldj ;jÿrg;a mj;sk w;r tfiau Èkla ;=<§ jeäu urK m%udKhla jd¾;d l< rg f,igo wfußldj jd¾;d jkjd.

wfußldfjka fldfrdakd wdidÈ;hska 4,00,335la olajd by< f.dia we;s fldfrdakd wdidokh fya;=fjka lsishï rgla tla Èkl§ urKhg m;ajQ jeäu ixLHdj jk 1970 wfußldfjka f.ù .sh Èkfha§ jd¾;d jkjd.

fï w;r wfußldfjka jd¾;d jk uq¿ urK ixLHdj 12,841la jk w;r iqjh ,enQjkaf. ixLHdj 21,674ls.

jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj w;ßka fojk ia:dkhg m;aj isák iamd[a[fhka wdidÈ;hska 1,41,942la jd¾;d jkjd.

iamd[a[fhka f.ù .sh Èkfha§ urK 704la jd¾;d jk w;r iamd[a[fhka jd¾;d jk iïmQ¾K urK ixLHdj 14,045la.

flfia fj;;a iamd[a[fha wdidÈ;hska 43,208 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

fï w;r fldfrdakd wdidokh fya;=fjka tla rglska jd¾;d jk jeäu urK ixLHdj jk 17,127la b;d,sfhka jd¾;d jkjd.

f.ù .sh Èkfha§ muKla b;d,sfhka urK 604la jd¾;d jQ w;r iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 24,392la.

b;d,sfha fldfrdakd ffjrihg wdidokh jQjkaf.a uq¿ ixLHdj 1,35,586la.

m%xYfhka fldfrdakd wdidÈ;hska 1,09,069 fofkla jd¾;d jk w;r bka mqoa.,hka 19,337la iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 10328 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

m%xYfhka f.ù .sh Èkfha§ jd¾;d jk urK ixLHdj 1,417la.

fï w;r c¾uksfhka fldfrdakd wdidÈ;hska 1,07,663la jd¾;d jkjd.

bka mqoa.,hka 3,6081la iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 2,016 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

fï w;r bkaÈhdfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 5,351la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka mqoa.,hka 468 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 160 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...