රත්නපුර සහ පැල්මඩුල්ල පොලිස් බලප්‍රදේශවලට නැවත දන්වනතුරු ඇඳිරි නීතිය

0 144

r;akmqr Èia;s%lalfha ls%hd;aul we¢ß kS;sh wo^09& fmrjre 600g ,sys,a lrk we¢ß kS;sh tÈku iji 400g h<s mekjQjo r;akmqr iy me,auvq,a, fmd,sia n,m%foaYhkays we¢ß kS;sh wo^09& fmrjre 600g bj;a fkdlrk nj fmd,sish mjikjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka fmd,sish lshd isáfha tu fmd,sia n,m%foaY fol i|yd oekg ls%hd;aul we¢ß kS;sh kej; okajk;=re È.gu n,d;aul njhs.

tafiau r;akmqr iy me,auvq,a, fmd,sia n,m%foaY yryd .ukd.ukho iïmQ¾Kfhkau ;ykï lrkq ,nk njhs fmd,sish mjikafka.

wod< ksfõokh my;ska oelafõ....

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...