ස්වයං නිරෝධායනය මග හරිමින් සිටි ජාඇළ 28 දෙනෙක් නාවික හමුදා භාරයට

0 127

cd-we< iqÿje,a, m%foaYfha iajhx ksfrdaOdhkhg ,la lr isá mqoa.,hska 28 fofkl= tu ksfrdaOdhk lghq;= u.yer yeisfrñka isàu fya;=fjka Bfha ^09& kdúl yuqod nqoaê fufyhqulska kdúl yuqod Ndrhg f.k ;sfnkjd.

cd we, iqÿje,a, m%foaYfha mÈxÑ l=,S r: ßhÿfrl= myr§ula iïnkaOfhka miq.sh Èfkl fmd,Sish ueÈy;aùfuka frday,a .; lr ;sfnkjd.

miqj Tyq yg fldfrdakd ffjrih wdidÈ; frda. ,la‍IK fmkakqï lsÍu fya;=fjka isÿ l< mÍla‍IKj,§ Tyq ffjrih wdidê;fhl= njg ;yjqre lrf.k ;sfnkjd.

ta  wkqj Tyq iDcqju iïnkaOlï mj;ajk ,o mqoa.,hska 28 fofkl=yg cdwe< uyck fi!LH mÍla‍Il ld¾hd,h u.ska Tjqkaf.a jdiia:dk ;=<u iajhx ksfrdaOdhkh jk f,i oekqï fokq ,enqjd.

kuq;a fuu msßi iajhx ksfrdaOdhk kS;sÍ;s lvlrñka m%foaYfha ießirk njg f;dr;=re ,eî ;sfnkjd.

wdrla‍Il wxY u. yßñka isá fuu msßi fidhd ngysr kdúl úOdkh u.ska úfYaI nqoaê fufyhqula Èh;a lr fuu mqoa.,hska 28 fokd kdúl yuqod Ndrhg .ekSug iu;a jQ njhs kdúl yuqodj mjikafka.

fï jk úg fuu mqoa.,hska cd we, wdfõ ußhd foajia:dkfha kdúl yuqod Ndrfha ;nd we;s w;r” mj;sk ;;ajh yuqfõ m%foaYjdiSkaf.a wdrla‍Idj iy fi!LHuh fya;+ka u; T¨‍ú,a m%foaYfha ia:dms; ish¿ myiqlïj,ska iukaú; kdúl yuqod ksfrdaOdhk uOHia:dkh fj; f.k hdug kshñ;hs.

fï i|yd cd we, urouvq foajia:dkfha m%Odk mQcl;=ud, cd we, fmd,Sish iy cdwe, Èid ffjoH wxYfha ks,OdÍka ish iydh ,ndÿka njhs kdúl yuqodj mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...