ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 190ක් දක්වා ඉහළට

f,dj mqrd wdidÈ;hska ixLHdj 16"04"899la olajd by

0 137

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^10& fmrjre 10 muK jk úg 190la jkjd.

ta wkqj fï jk úg wdidÈ;hska 134 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

tfiau fldfrdakd wdidokh ùfuka miqj mQ¾K iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 49 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokfhka YS% ,xldfõ jd¾;d jk urK ixLHdj 7la.

flfia fj;;a mqoa.,hka 242la muK fldfrdakd njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a Èjhsk mqrd frday,a lsysmhl m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

fï w;r f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 16,04,899la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tu fldfrdakd wdidÈ;hskaf.ka fï jk úg 3,56,673la muK iqjh ,nd we;s njhs jd¾;d jkafka.

flfia fj;;a fï jk úg f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ; urK 95,738la muK jd¾;d jkjd.

tla rgla f,i .;a l< jeäu urK ixLHdj jd¾;d jkafka b;d,sfhks.

tu ixLHdj urK 18,279la njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

wfußld tlai;a ckmofhka urK 16,697lao iamd[a[fhka urK 15,447lao jd¾;d jkjd.

urK 12,210la muK m%xYfhka jd¾;d fjoaÈ tlai;a ckmofhka jd¾;d jk urK ixLHdj 7978la.

fï w;r f.ù .sh meh 24l ld,fha§ jeäu urK ixLHdj wfußld tlai;a ckmofhka jd¾;d jkjd.

tu ixLHdj urK 1,900la njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

m%xYfhka urK 1,341la o tlai;a rdcOdksfhka urK 881lao iamd[a[fhka urK 655lao b;d,sfhka urk 610lao f.ù .sh meh 24l ld,fha§ jd¾;d jkjd.

fï w;r f.ù .sh meh 24§ bkaÈhdfjka jd¾;d jk urK ixLHdj 49la jk w;r bkaÈhdfõ fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hka 6,725la jd¾;d jk w;r bka mqoa.,hka 635 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 227 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

fï w;r tla rglska jd¾;d jk f,dj jeäu fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdjo wfußldfjka jd¾;d jkjd.

ta wkqj wfußldfjka jd¾;d jk iïmQ¾K fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj 4,68,566la.

bka wdidÈ;hska 25,928la muK mQ¾K iqjh ,nd ;sfnkjd.

wfußldfõ jeäu wdidÈ;hska ixLHdj jk 161504lau jd¾;d jkafka ksõfhda¾la m%dka;fhks.

ksõc¾is m%dka;fhka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 51,027la.

ñÑ.ka m%dka;fhka wdidÈ;hska 21,504la le,sf*dakshd m%dka;fhka wdidÈ;hska 20,204lao jd¾;d jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...