විදෙස් රටක නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට

0 147

u;=.u wfírdc udj;; m%foaYfha§ úfoaY rgl ksIamdÈ;; fndar 12 .sks wjhla iu. iellrejl= fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

l¿;r fldÜGdi fkdúi÷kq wmrdO wxYfha ks,OdÍkag úiska fuu iellre w;awvx.=jg f.k we;s njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellre wfírdc udj; m%foaYfhau mÈxÑ 65 yeúßÈ wfhls.

iellre wo^10& u;=.u ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk u;=.u fmd,sish úiska isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...