පුද්ගල ඝාතන දෙකක්

0 153

m%foaY foll§ mqoa., >d;k folla isÿj we;s nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sia udOH fldÜGdih ksfõokhla ksl=;a lrñka lshd isáfha .,a.uqj iy fudrjej  hk m%foaYj,§ fuu mqoa., >d;k fol isÿj we;s njhs.

.,a.uqj by<.u m%foaYfha§ bvï wdrjq,la ÿrÈ. hdfuka ldka;djlg hlv fmd,a,lska myr§fuka tla >d;khla isÿj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ hlv fmd¨ myßka nrm;, ;=jd, ,enQ ldka;dj l=reKE., frday,g we;=<;a lsÍfuka miqj ñhf.dia we;s njhs.

fuf,i ñhf.dia we;af;a .,a.uqj, .,a,Ej, by<.u m%foaYfha mÈxÑj isá 46 yeúßÈ ldka;djla njhs fmd,sish mjikafka.

uD; foayh l=reKE., frday,a uD; YÍrd.drfha ;ekam;a lr we;s w;r isoaêhg iïnkaO iellre w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

.,a.uqj fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

fï w;r fudrjej, mkal=,u m%foaYfha§ o ldka;djla úiska mqoa.,hl=g myr§fuka >d;kh lr ;sfnkjd.

fudrjej fmd,sishg ,o f;dr;=rla u; isÿ l< úu¾Ykfha§ fï nj wkdjrK ù we;s njhs fmd,sish mjikafka.

jhi wjqreÿ 43la jQ mkal=,u” fudrjej ,smskfha mÈxÑlrefjla fuf,i >d;khg ,laj ;sfnkjd’ isoaêhg iïnkaO ielldßh w;awvx.=jg f.k we;s w;r uD; foayh ;s%l=Kdu,h frday,a uD; YÍrd.drhg /f.k hkq ,enqjd.

fudrjej fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...