සියලුම වී මෝල් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් ලෙස නම් කෙරේ

0 138

furg ish¨u ù fuda,a w;HjYH fiajdjla f,i kï lr ;sfnkjd.

ta iïnkaOfhka ksfõokhla ksl=;a lrk ckdêm;s udOH wxYh mjikafka w;HdjYH wdydr iemhSu, iy,a ksIamdokh, .nvd lsÍu iy fnodyeÍu, wdydr iqrCIs;;dj ;yjqre lr .ekSug w;HjYH  neúka ish¨u ù fuda,a ysñhkaf.a fiajdjka fldúâ 19 ksfrdaOdhk w;HdjYH fiajdjla f,i kej; oekqïfok;=re m%ldYhg m;a lr we;s njhs.

tys jeäÿrg;a oelafjkafka iq¿ iy,a fuda,a ysñhka ;u m%dfoaYSh n,m%foaYh ;=<;a uOHu mßudK iy,a fuda,a ysñhka Èia;s%la n,m%foaYh ;=<;a uyd mßudK iy,a fuda,a ysñhka Èjhsk mqrd;a mj;sk iy,a f;d. fnodyeÍug ls%hd l< hq;= njhs.

ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;df.a ksfhda. u; ckdêm;s f,alï mS’î’ chiqkaor uy;d fï iïnkaOfhka jevn,k fmd,siam;sjrhdg fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,ajrhdg wdydr flduidßia ckrd,ajrhd iy mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha iNdm;sjrhd fj; ,sÅ;j oekqï § we;s nj tu ksfõokfha i|yka.

ckdêm;s udOH wxYh ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkafka fï jk úg fuá%la fgdka ñ,shk 3lg wdikak wiajekakla rg ;=< mj;sk njhs.

wod< udOH ksfõokh my;ska oelafõ.....

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...