තවත් කොරෝනා ආසාදිතයෙක් සුව ලබයි

0 120

fldfrdakd wdidokh ùfuka frday,a.;j isg mQ¾K iqjh ,enQ YS% ,dxlslhkaf.a ixLHdj 50 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYh lsh isáfha mQ¾K iqjh ,enQ ;j;a wfhla wo^10& Èkfha frdayf,ka msgj .sh njhs.

ta wkqj frday,.;j m%;sldr ,nk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 133la jkjd.

YS% ,xldfõ uq¿ fldfrdakd wdidÈ; ixLHdj 190la jk w;r bka wdidÈ;hska y;a fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

fï w;r fldfrdakd njg ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a ;j;a 224 fofkla m%;sldr ,nñka isákjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...