ගෙවී ගිය පැය 24දී මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වී නැහැ

0 115

f.ù .sh meh 24l ld,fha§ YS% ,xldfjka fldfrdakd wdidÈ;fhla jd¾;d ù fkdue;s nj fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

Tyq fï nj ;yjqre lr isáfha fldúâ 19 me;sÍu je<elaùfï cd;sl ls%hdkaú; uOHia:dkfha§hs.

úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha idïm,a ,nd.ekSfï§ frday,aj, frda.Skag wu;rj iudcfha ksheÈ idïm, ,nd.ekSu o isÿ lrk njhs.

tu.ska Èklg Èklg mÍlaId lrkq ,nk idïm,a m%udKh jeä lr ;sfnk nj;a ta uy;d jeäÿrg;a lshd isáhd.

ta wkqj fï jk úg furáka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a iïmQ¾K ixLHd 190la jkjd.

bka wdidÈ;hska 50la muK iqjh ,nd we;s w;r ;j;a y;a fofkla muK urKhg m;aj ;sfnkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...