කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ ගණන 198 දක්වා ඉහළට

0 170

fldfrdakd wdidÈ; tla wfhl= wo^11& Èkfha miajre 5’30 muK úg ;yjqre lrf.k we;s nj fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

ta wkqj YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 198la olajd by< hk njhs ta uy;d mjikafka.

flfia fj;;a Bfha Èkfha§ fldfrdakd wdidÈ;hska y;a fofkla jd¾;d jQ w;r bka yh fofklau cdwe, m%foaYfha fldfrdakd wdidÈ; frda.sfhla <`.skau wdY%h l< msßila njhs jd¾;d jkafka.

tfiau fldfrdakd ffjrih wdidÈ;j frda,a.; jQ frda.Skaf.ka 54 fofkla fï jk úg iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH wOHlaI ckrd,ajrhd lshd isáhd.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd ffjrih wdidÈ;hska 137 fofkl= muK fï jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

tfiau ;j;a frda.Ska 165 fofkla muK fldfrdakd ffjrih hehs ielh u; ffjoH wëCIKh hgf;a frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fldfrdakd ffjrih wdidokh fya;=fjka YS% ,xldfõ isÿ jQ urK ixLHdj y;la.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...