බෙහෙත් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඖෂධහල් හිමියන්ට සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්ගෙන් නිවේදනයක්

0 114

T!IOy,a ysñhka úiska mdßfNda.sl ck;dj fj; fnfy;a øjH ksl=;a lsÍu iïnkaOfhka fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d úiska T!IOy,a ysñhka i|yd úfYaI ksfõokhla ksl=;a lr ;sfnkjd.

fi!LH wOHCI ckrd,ajrhd tys olajd we;af;a fuu ;SrKd;aul ld,jljdkqfõ§ T!IOy,a u.ska ck;djg ffjoHjrhl= úiska ksl=;a lr we;s T!IO jÜfgdare i|yd T!IO ,nd§fï ls%hdj,shg olajk odhl;ajh w.hk lrk njhs.

tfiau ffjoHjrhl= úiska ks¾foaYs; T!IO jÜfgdarejla iys; muKla T!IO ,ndÈ Èhq;= nj;a lsisÿ T!IO jÜfgdarejla fkdue;sj ck;djg T!IO lsisúfgl;a ,ndfkdÈh hq;= nj;a wjOdrKh lrkjd.

tf,i T!IO ksl=;a lsÍu T!IO wêldÍ mk; hgf;a o`vqjï ,eìh yels jrola nj;a cd;sl T!IO kshduk wêldßh úiska fï ms<sn|j ksrka;r wjOdkh fhduq lr we;s njo ksfõokfha oelafjkjd.

tfiau fï wjia:dfõ§ T!IO ,nd.ekSug meñfKk mdßfNda.slhd úiska mjik frda. ,CIKj,g T!IOy,a ysñhka úiska lsisúfgl;a T!IO kshu lsÍU fyda wf,ú lsÍu isÿ fkdl< hq;= njo fi!LH wOHlaI ckrd,ajrhd mjikjd.

wod< ksfõokh my;ska oelafõ.....

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...