කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඇඳිරි නීතිය අප්‍රේල් 16 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

0 97

fldfrdakd ffjri jHdma;sh ie,lSfï§ by< wjodkula iys; l,dm f,i y÷kdf.k we;s fld<U, l¿;r, .ïmy, mq;a;,u, uykqjr iy hdmkh hk Èia;s%lalhkays oekg ls%hd;aul we¢ß kS;sh kej; oekqï fok;=re È.gu n,d;aul nj ckdêm;s ld¾hd,h mjikjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka tu ld¾hd,h jeäÿrg;a mjikafka tu Èia;s%lal yer fiiq Èia;s%lalhka i|yd mkjd we;s we¢ß kS;sh wfma%,a ui 16 jkod fmrjre 6g bj;a fldg h<s tÈku miajre 4g mkjkq ,nk njhs.

flfia fj;;a ñka fmr ksfõokh lr ;snqfKa fuu fld<U, l¿;r, .ïmy, mq;a;,u, uykqjr iy hdmkh hk Èia;s%lal yer fiiq Èia;s%lalhkays we¢ß kS;sh wfma%,a ui 14 jk Èk fmrjre 6g bj;a lr h<s tÈku miajre 4g mkjk njhs.

we¢ß kS;sh mekùu fya;=fjka we;s; jk ÿIalr;d wjfndaOfhka iy j.lSfuka hq;=j bjid isák f,i rch ck;djf.ka b,a,d isákjd.

tfiau fldfrdakd ffjri jHdma;sh k;r lrkq msKsi we¢ß kS;s;h mekùu we;=¿ ls%hdud¾. f.k we;a;f;a yqfola ck;djf.a hym; fjkqfjka njo ckdêm;s udOH tallh ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkjd.

wod< iúia;rd;aul ksfõokh my;ska oelafõ.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...