මුඛ ආවරණ පැළඳ නොපැමිණෙන රියදුරන්ට සහ මගීන්ට දැඩි අවවාද[වීඩියෝ සහිතයි]

rxð;a rdcmlaI - yegka

0 131

fldúâ19 ffjirh me;sr hdfï wjodku;a iu. mkjd we;s we¢ß kS;sh yuqfõ we¢ß kS;s n,m;% iys;j iy w;HjYH fiajd jdykj, .uka .kakd ßhÿrka iy m%Odk ud¾.” w;=re ud¾.j, .uka .kakd u.ska uqL wdjrK me<| isákjdo keoao hkak ms<sn|j fmd,sish oeä f,i mÍlaId lrkq ,nkjd.

uqL wdjrK fkdme<| .uka .kakd u.Skag iy ßhÿrgkag oeäf,i wjjdo lsÍug yegka fmd,sish lghq;= lr ;snqKd.

yegka k.r uOHfha§ uqL wdjrK ksis f,i fkdme<| .uka .kakd ßhÿrkag iy u.Skag fmd,sish úiska wjjdo lrk whqre fuf,i leurdfõ igyka úh.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...