දෙවැනි පාසල් වාරයේ ආරම්භය මැයි 11ට කල් යයි

0 110

wfma%,a ui 20 jeksod wdrïN lsÍug kshñ;j ;snQ fojeks mdi,a jdrh wdrïN lsÍu uehs ui 11 jeksod wdrïN lsÍug ;SrKh lr we;s nj ckdêm;s udOH wxYh ksfõokhla ksl=;a lrñka mjikjd.

tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka fldfrdakd ffjrih me;s;hdu;a ;iu. th md,kh lsÍug rch .;a ls%hdud¾. ;jÿrg;a bÈßhg f.k hñka mdi,a orejka wdrlaId lr .ekSu i|yd fuf,i kej; mdi,a wdrïN lsÍfï Èkh §¾> lr we;s njhs.

mdi,a fkdmeje;a;fjk ld,h ;=< YsIH YsIHdjkag ish wOHdmkh lrf.k hdu i|yd ÿria:; myiqlï yels Wmßufhka ie,iSug rch ie,iqï lr ;sfnkjd.

tfiau úYajúoHd, wdrïN lrk Èkh rfÜ j;auka ;;a;ajh iudf,dapkh lr úYajúoHd, n,OdÍkaf.a iy úYajúoHd, fldñika iNdfõ tl`.;djh u;; ;SrK lrkakehs Wiia wOHdmk wud;HxYhg oekqï § we;s njo wod< ksfõokfha i|yka.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...