මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට

0 127

furg ksIamdÈ; .sks wúhla iu. mqoa.,hl= fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

udkal=,ï” wïnd,amqrï m%foaYfha§ udkal=,ï fmd,sisfha ks,OdÍka úiska iellre iy furg ksIamdÈ; fnfy;a fldgk ;=jlal=j w;awvx.=jg f.k .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka..

fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a jhi wjqreÿ 26la muK jQ wïnd,amqrï, jjqksl=,ï m%foaYfha mÈxÑlrefjls.

iellre wo^12& uq,;sõ ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

udkal=,ï fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...