වතුකරයේ පිරිසක් ග්‍රාමසේවා කාර්යාලයක් වටලයි

rxð;a rdcmlaI - yegka

0 90

fldúâ 19 ffjrih me;srhdfï wjodku;a iu. /lshd úrys; iy msvdjg m;a ck;dj fjkqfjka ,ndfok remsh,a 5000l Èukdj ;ukag fkd,enqKq nj mjiñka yegka m%foaYfha msvdjg m;a m;a msßila Bfha ^11& Èk .%dufiajd ld¾hd,h jg,d ;sfnkjd.

yegka ÈlaTh jkrdcd j;a; my, fldgia msvdjg m;a msßi Woeik isg uOHyakh f;lau .%dufiajd ld¾hhd,h bÈßmsgg /iafjñka udOHhg mjid isáfha rch úiska tu Èukdj /lshd úrys; iy j;=lrfha msvdjg m;a whg ,ndfok f,i Wmfoia È ;snq njhs.

tu Wmfoiaj,g mgyeksj j;=lrfha we;eï .%udfiajd ks,Odßjreka úiska j;=lrfha m%n, jD;a;sh iñ;shl idudðl;ajh ork j;=lrfha oekg /lshdj, ksr;j isák úYd, msßilg iy tlu mjqf,a lsysmfofkl=gu ,nd È we;s njhs mSvdjg m;a msßi mjikafka.

/lshdj, ksr;j isg ;uka fldúâ 19 ffjirh me;srhdfï wjodku md,kh i|yd mekjQ weÈß ks;sh yuqfõ j;=lrhg meñK /lshdjla fkdue;sj wdodhï ;;a;ajh my, jeà oeä msvdjg m;a ú isák njhs mSvdjg m;ajQjka mjikafka.

msvdjg m;a ;uka we;=¿ úYd, msßilg wod, Èukdj ,ndfkdÈ f;drd.;a msßilg muKla fufia wod, Èukdj ,ndÈu fy,d olsk njo msvdjg m;a tu msßi fpdaokd lr isákjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...