ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිත සංඛ්‍යාව 199 දක්වා ඉහළට

0 105

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^12& fmrjre 11 muK jk úg 199la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj fï jk úg frda.Ska 138 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nk njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

wdidÈ;hskaf.ka 54 fofkl fï jk úg mQ¾K iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

flfia fj;;a fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka YS% ,xldfõ isÿj we;s urK ixLHdj y;la.

fï w;r mqoa.,hka 165 fofkl= fldfrdakd njg ielh u; frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...