ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 17,80,714ක් දක්වා ඉහළට

0 103

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdjo 17,80,714 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 4,04,491 fofkla iqjh ,nd we;s w;r 1,08,837la urKhg m;aj ;sfnkjd.

f.ù .sh meh úis y;rl ld,fha jeäu urK ixLHdj wfußldfjka jd¾;d jk w;r tu ixLHdj 1,830la.

tfiau f,dj jeäu wdidÈ;hska m%udKh jk 5,32,879o jd¾;d jkafka wfußldfjks.

wfußldfõ isÿj we;s iïmQ¾K urK ixLHdj 20,577la.

tlai;a rdcOdksfhka urK 917lao m%xYfhka urK 635lao b;d,sfhka urK 619lao iamd[a[fhka urK 525lao jd¾;d jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...