අලුත් අවුරුදු උදාව අද – අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර පවුලේ සාමාජිකයන්ට පමණක් සීමා කරන්නැයි රජය ඉල්ලයි

0 148

iQ¾hd ók rdYsfha isg fïI rdYshg ixl%uKh ùu fyj;a isxy, fou< w¨‍;a wjqreoao wo^13& Wod jkjd.

flfia kuq;a fldäâ 19 ffjrih md,kh f.k we;s l%shdud¾. fya;=fjka fujr isxy, fou< w¨‍;a wjqreÿ pdß;% mjqf,a idudðlhkag muKla iSud fjñka iurk f,i rch b,a,d isákjd.

isxy, fou< w¨‍;a wjqreoao fjkqfjka kel;a pdß;% ixialD;sl lghq;= fomd¾;fïka;=j ksfõokh lr ;sfnkjd.

kel;a pdß;% wkqj w¨‍;a wjqreÿ Wodj isÿ jQfha wfma%,a ui 13 jk i÷od wmrNd. 8.23 ghs.

wo wmrNd. 1.59 isg w¨‍hu 2.47 olajd mqKH ld,h jkjd.

wfma%,a ui 13 jk i÷od wmrNd. 1.59 g fmr wdydr mdk f.k ish¨‍ jev w;yer wd.ñl j;dj;aj, ksr;ùu iqÿiq nj fcHd;sIfha oelafjkafka.

wfma%,a 13 jkod wmrNd. 10.05 g iqÿ meye;s jia;%dNdrKfhka ieriS kef.kysr ÈYdj n,d ,sma neo .sks fud,jd lsß ñY% lsßn;la yd ;, ñY% leú,s j¾.hla iy w.a.,d ms<sfh<lr .ekSu hym;a nj kel;a iSÜgqfõ oelafjkafka.

wo wmr Nd. 10.43g iqÿ meye;s jia;%dNrfhka ieris kef.kysr ÈYdj n,d ish¨ jev w,a,d .kqfokqq lr wdydr wkqNjh isÿ l< njhs kele;a iSÜgqfõ oelafjkafka.

ysi f;,a .Efï kel; wfma%,a ui 15 jkod mQ¾jNd. 09.17g fh§ ;sfnkjd.

kele;a iSÜgqfõ oelafjkafka ysig fldfydUm;a; o mshg fldf<dkam;a;o ;;nd yß; jrK jia;%fhka ieriS fldfydU m;a hqI ñY% kdkqo .d iakdkh l< hq;= njhs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...