සමාජ මාධ්‍යයෙන් කොරෝනා ගැන අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදු කළ හතක් අත්අඩංගුවේ

0 114

fldfrdakd jxi.; ;;a;ajh iïnkaOfhka iudc udOH cd, Tiafia úúO wi;H m%pdr isÿ l< iellrejka 07 fofkl= fïjk úg w;awvx.=jg f.k we;s nj fmd,sia uQ,ia:dkh mjikjd.

wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j úiska wfma%,a ui 10 jkod isg 12 jkod olajd isÿ lrk ,o úu¾Yk wkqj fuu w;awvx.=jg .ekSï isÿ lr we;s njhs fmd,sish mjikafka.

miq.sh 10 jkod fn,s., yd lgq.iaf;dg hk m%foaYj, § iellrejka fofofkl= w;awvx.=jg f.k we;s w;r Tjqka fld<U ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej tla iellrefjl= wfma%,a 22 Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfnkjd.

fï w;r miq.sh 11 jkod je,suv” lvj; yd rd.u m%foaYj,§ ;j;a mqoa.,hska isõ fofkl= w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej iellrejka fofofkl= ,nk 16 Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr flreKd.

miq.sh 12 jk Èk fkdÉÑhd.u m%foaYfha § tla mqoa.,fhl= o wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska w;awvx.=jg f.k we;s w;r tu iellre wo^13& wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

fujeks wi;H m%pdr isÿ lrk yd yqjudre lrk mqoa.,hska w;awvx.=jg .ekSu i`oyd wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j úiska ;jÿrg;a úu¾Yk isÿ lrkq ,nk njhs fmd,sish mjikafka.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...