අද රාත්‍රි 10.05ට සියලු‍ නිවෙස්වල පහනක් දල්වන්න

0 125

wo ^13& Èkfha rd;%s 10.05g ish¨‍ ksfjiaj, mykla o,ajk f,i iuia; ,xld YdikdrlaIl n, uKav,h ck;djf.ka b,a,Sula lrkjd.

isxy, iy fou< wÆ;a wjqreoao fjkqfjka .sys ;eke;a;ka ksfjiaj, isg pdß;‍% bgq lsÍfï§ úydria:dkj, wdYS¾jdod;aul msxlï isÿ lrkakehs iuia; ,xld YdikdrlaIl n, uKav,h NslaIQka jykafia,df.ka b,a,Sula lrkjd.

wÆ;a wjqreoao Wodùug kshñ;j we;af;a wo^13& rd;S‍% 08.23ghs.

tu wjia:dj wdjdrKh jk mßÈ wdYS¾jdod;aul msxlï fufyhjk f,io fuys§ b,a,Sula flfrkjd.

ta wkqj wo^13& rd;%S 7.25g >dkaGdr ;=kajrla kdo lr msxlï wdrïN lrk f,ihs fhdackd lr we;af;a.

wk;=rej ksfjiaj, isák .sys msßia mxpiS,h iudoka lrjd ;=ka iQ;‍%h iÊcdhkd lrk f,io fhdackd lr ;sfnkjd.

Bg wu;rj liaim;a;f:r fndÊcx. iQ;‍%h, uydfud.a.,a,dk;af:r fndÊcx. iQ;‍%h, uydpqkao;af:r fndÊcx. iQ;‍%h iy .sßudkkao iQ;‍%ho iÊcdhkd lr foúhkag msx § wdYS¾jdo lrk f,i fuu.ska fhdað;hs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...