ඔපෙක් සංවිධානය ඉතිහාසයේ විශාලතම බොර තෙල් කප්පාදුව සිදුකිරීමට සැරසේ

0 108

Tfmla ixúOdkh ;u f.da,Sh fndr f;,a ksIamdokh ishhg 10lska wvq lsÍug ;SrKh lr ;sfnkjd.

ta tu ixúOdkhg wh;a rdcHhka ´iaá%hdfõ úhdkd kqjr§ ùäfhda iuq¿jlg tlafjñks.

Tfmla ixúOdkh iy Bg wkqnoaO ksIamdolhka fuu ;SrKhg meñK we;af;a fldfrdakd ffjrifha jHdma;sh;a; iu. fndrf;,a i|yd jk b,a¨u my; jeàu fya;=fjka njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

tfiau úfoia mqj;a fiajd mjikafka b;sydifha fuf;la ld,hlg isÿ l< úYd,;u fndr f;,a lmamdÿj fuh njhs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...