කටුපොත පුද්ගල ඝාතනයක්

0 105

lgqfmd; f;;,yer m%foaYfha§ mqoa., >d;khla isÿj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ f;,yer m%foaYfha mqoa.,hka fofofkl= w;r we;s jQ wdrjq,la ÿrÈ. hduka tla wfhl= úiska wfkla mqoa.,hdg fmd,a,lska myr§ ;sfnkjd.

myrlEfuka ;=jd, ,enQ mqoa.,hd lgqfmd; frday, we;=<;a lsÍfuka miqj ñhf.dia we;s njhs fmd,sish mjikafka.

f;,yer” lgqfmd; ,smskfha mÈxÑj isá jhi wjqreÿ 58la muK jQ mqoa.,fhla fuf,i ñhf.dia ;sfnkjd.

urKlre ;u uj iu. nyska niaùula isÿj we;s wjia:dfõ§ urKlref.a fidfydhqrl=f.a mqf;la tu ia:dkhg meñK urKlreg w;ska mhska iy fmd,a,lska myr§ >d;kh isÿ lr we;s njg lreKq wkdjrK jk njhs fmd,sish mjikafka.

>d;kh isÿ l< 32 yeúßÈ mqoa.,hd fmd,sia w;awvx.=jg f.k we;s w;r Tyqo tu m%foaYfhau mÈxÑlrefjla.

>d;kh iïnkaOfhka lgqfmd; fmd,sish jeäÿr  úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...