අවුරුදු දිනයේදී අනවශ්‍ය ලෙස සැරිසැරීම වැළැක්වීමට උතුරේ විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක්

udOj l=,iQßh - jjqkshdj

0 147

w¨‍;a wjqreÿ Èkhkays§ ck;dj wkjYH f,i ießieÍu je<elaùu Wfoid úfYaI fidaÈis lsÍï yd wdrlaIs; jevigykla jjqkshdj k.rh flakaø lr .ksñka isÿlrk nj jjqkshdj wdrlaIl wxY mjikjd.

jjqkshdj wdrlaIl wxY mejiqfõ ud¾. ndOl fhdod .ksñka yd yÈis fidaÈis lsÍï lKavdhï fhdod jjqkshdj Èia;%slalh fj;g ck;dj meñŒu” msgùu yd  Èia;%slalh ;=< wkjYH f,ig .uka ìuka hdu md,kh lsÍug jevigykla Èh;a fldg we;s njhs.

jjqkshdj nQTh md,u wi<“jjqkshdj brÜgfmßhl=,u, jjqkshdj ukakdru ud¾.h yd ta9 ud¾.h wd§ m%Odk ud¾. ;=< yÈis ud¾. ndOl fhdod we;s njo wdrlaIl wxY mjikjd.

jjqkshdj Èia;%slalhg wu;rj hdmkh, ukakdru” ls,sfkdÉÑh yd uq,;sõ Èia;%slalhkays§o fidaÈis uqrfmd<j,a fhdod we;s njo wdrlaIl wxY jeäÿrg;a lshd isáhd.

wdrlaIl wxY mejiQfõ wjqreÿ ÈkhkaysÈ ck;dj wkjYH .uka ìuka hdu kj;d ksji ;=<g ú kj wjqreÿ pdß;% bgq lsÍu mj;sk fi!LH wjodkï ;;a;ajfhka ñ§ug uyÕ=‍ Wmldrhla jk njhs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...