රාජකාරී වැඩ තහනම් කිරීමක්

0 110

fld<U kd.ßl r: jdyk fldÜGdihg wkqhqla;j rdcldÍ l< fmd,sia ierhkajrhl=f.a iy fmd,sia fldia;dm,ajrhl=f.a jev ;ykï lr ;sfnkjd’

ta fmd,sia yÈis weu;=ï$kd.sßl r:jdyk iyldr fmd,sia wêldßjrhd úiska’

miq.sh 12 jkod we¢ß n,m;a fkdue;s ud¾.fha .uka .;a isõ fofkl= yg  fmd,sia ks,OdÍka fofofkl= úiska kj;d f.k w;afol udre lr ish folka j,ska w,a,df.k lsysm j;;djla ke.sg jdäùug Tjqkag ksfhda. lsÍu iïnkaOfhka udOH u.ska úldYh jQ mqj;lg wkqj isÿ l< úu¾Ykhlska wk;=rej fld<U kd.ßl r: jdyk fldÜGdihg wkqhqla;j fiajh l< fmd,sia ierhkajrfhla iy fmd,siaa fldia;dm,ajrhl= f.a jev fuf,i ;ykug ,laj ;sfnkjd’

tfiau fuu ks,OdÍkag úreoaOj wKg wlSlreùu” wmlS¾;sodhl yeisÍu  hk fpdaokd hgf;a úkh ls%hdud¾. .ekSugo kshñ;hs’

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...