තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් සිව් දෙනෙක් තහවුරු කර ගැනේ

0 120

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 214la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wo miajrefõ jd¾;d jQ wdidÈ;hska isõ fokdo iu.ska njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;j frda.Ska 151 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 56la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh  ksid ,xldfjka jd¾;d jk urK ixLHdj y;la.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 117 fofkla fldfrdakd njg ielh u; frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isákjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...