නාවික හමුදාව ක්‍රියාත්මක කළ තවත් විනෝදාස්වාදාත්මක වැඩසටහනක්

0 95

kdúl yuqodj l%shd;aul l, ;j;a úfkdaodiajdod;aul jevigykla lsßn;af.dv m%foaYh flkaø lr .ksñka mj;ajkq ,enQ nj kdúl yuqodj mjikjd.

fld<U m%foaYfha uy,a ksjdij, iajhx ksfrdaOdhkh jk jeishkaf.a md¿j ldkaish iy udkisl wd;;sh ÿrelr,Su i|yd l%shd;aul lrf.k hkq ,nk ix.S; jevigyka ud‍,dfõ ;j;a jevigykla Bfhaa ^12& Èk lsßn;af.dv lsx.aiajqâ md¾la uy,a ksjdi ixlS¾Kfha iy fmf¾rd udjf;a ksjdi flakaø lr .ksñka mj;ajk ,È.

fldfrdakd ffjrih jHdma;ùfï oeä wjodkï l<dm f,i rch úiska kï lr we;s Èia;%slal ;=< ksjdij,g ù isák ck;djf.a udkisl wd;;sh ÿrelr,Su i|yd rch f.khk jevms<sfj,g Yla;shla fjñka kdúl yuqodêm;s jhsia woañrd,a msh,a o is,ajd f.a Wmfoia yd u. fmkaùu u; kdúl yuqodj úiska fld<U m%foaYfha uy,a ksjdij, iajhx ksfrdaOdhkh jk jeishkaf.a md¿j ldkaish iy udkisl wd;;sh ÿre lr,Su i|yd 2020 wfma%,a ui 05 jk Èk isg ix.S; jevigyka meje;aùug lghq;= lrk ,o njhs kdúl yuqodj mjikafka.

tf,i l%shd;aul lrk ,o ;j;a tla ix.S; jevigykla Bfhaa ^12& lsßn;af.dv lsx.aiajqâ md¾la uy,a ksjdi ixlS¾Kfha iy fmf¾rd udjf;a ksjdi flakaø lr .ksñka mj;ajk ,È.

fuu ix.S; jevigyk i|yd .dhl Ys,amSkaf.a odhl;ajho ,nd .ksñka tu m%foaYhkays jeishkayg by, ridiajdohla ,nd§ug lghq;= lrk ,o w;r” fuys§ ffjrifhka je,lS isàu i|yd ms<smeÈh hq;= ffjoH Wmfoia ms<sn|jo ;jÿrg;a tu ck;dj oekqj;a lsÍu isÿ lrk ,o njhs kdúl yuqodj mjikafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...