පොලිසියේ රාජකාරියට බාධා කළ හිටපු එජාප මන්ත්‍රී රන්ජන් සහ මන්ත්‍රීවරයා හමුවීමට පැමිණි තවත් අයෙක් අත්අඩංගුවට

0 132

tlai;a cd;sl mlaI ysgmq md¾,sfïka;= uka;S% rkacka rdukdhl uy;d w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

ta fmd,sia rdcldßhg ndOd lsÍfï fpdaokdj u;hs.

wo^13& oyj,a 11.20g ñßydk fmd,sia jifï udÈfj, uka;S% ksjdi ixlS¾Kfha§ ysgmq md¾,sfïka;= uka;S% rkacka rdukdhl uy;d yuqùug leí r:hlska ms<shkao, m%foaYfha isg meñKs mqoa.,hl= we¢ß kS;s fldkafoais W,a,x>kh lrñka meñK uka;S%jrhd yuqùug wjYH nj tu ksjdi ixlS¾Kfha wdrlaIl rdcldßfha fh§ isá fmd,sia ks,OdÍkag okajd we;s njhs fmd,sish mjikafka.

tu wjia:dfõ§ Tyq ika;lfha j,x.= we¢ß kS;s n,m;%hla fkd;snQ nj;a ta iïnkaOj m%Yak l< úg Tyq lsishï ÿrl:k weu;=ula ,nd.ekSfuka miqj tu ia:dkhg ysgmq md¾,sfïka;= uka;S% rkacka rdukdhl uy;d meñKs njhs fmd,sish mjikafka.

tu ia:dkhg meñKs ysgmq uka;S%jrhd rdcldßfha fh§ isá fmd,sia ks,OdÍkag nek ;¾ckh lr rdcldßhg ndOd lrñka tlS meñKs mqoa.,hd ;u ksjdi ixlS¾Kh ;=<g /f.k f.dia ;sfnkjd.

tu wjia:dfõ§ tlS mqoa.,hd we¢ß kS;sh lv lsÍfï fpdaokdj u;o tu fpdaokdj lv lsÍu i|yd wdOdr wkqn,§u yd fmd,sia ks,OdÍkaf.a rdcldßhg ndOd lsÍfï fpdaokdj u; ysgmq md¾,sfïka;= uka;S% rkacka rdukdhl uy;do w;awvx.=jg .ekqKq nj ñßydk fmd,sish mjikjd.

isoaêh iïnkaOfhka ñßydk fmd,sish bÈß úu¾Yk isÿ lrkq ,nk w;r wêlrKhg lreKq jd¾;d lsÍug kshñ; njhs fmd,sish mjikafka.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...