කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 217ක් වෙයි

0 108

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 217la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wo rd;S%fha fldfrdakd wdidÈ; ;j;a ;sfofkla jd¾;d; ùu;a iu.ska.

ta wkqj fï jk úg furáka jd¾;d jk uq¿ fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 217la jk w;r Tjqkaf.ka fï jk úg 151 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fldfrdakd wdidÈ;j iqjh ,enQ ixLHdj 56la jk w;r frda.h wdidokh jQ 7 fofkla urKhg m;a jQjd.

tfiau fldfrdakd njg ielh u; oekg frday,aj, úu¾Ykh hgf;a isák ixLHdj 117la.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...