පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් රිෂාඩ්ගේ සොයුරු රියාජ් අත්අඩංගුවට

0 138

mdial= m%ydrh iïnkaOfhka iellrejka fofofkl= Bfha^14& rd;S% 7g muK mq;a;,u m%foaYfha§ w;awvx.=jg .ekqKq nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sish lshd isáfha 2019 wfma%,a ui 21 jk Èk t,a, jQ mdial= m%ydrh iïnkaOfhka úu¾Yk fufyhjkq ,nk wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ úfYaI úu¾Yk lKavdhula úiska fudjqka w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

fuf,i w;awvx.=jg .ekqKq iellrejka  jkafka wxl 111, 10 jk mgqu., ußlald¾ udj; mq;a;,u ,smskfha mÈxÑ jhi wjqreÿ 41la jQ mkshq§ka fudfyduâ  ßhdÊ nÿ¾§ka iy  ;j;a wfhls.

ßhdÊ nÿ¾§ka kue;a;d ysgmq md¾,sfïka;= uka;S% ßIdâ nÈhq§ka uy;df.a ifydaorfhla njhs fmd,sish mjikafka.

wfkla iellre jhi wjqreÿ 40la muK jQ wxl 02, ;=kajk mgqu., ksõ fiÜ,auka mdr mq;a;,u ,smskfha mÈxÑ wfhla jkjd.

Tyq iïnkaOfhka ;jÿrg;a úu¾Yk isÿ lrk njhs fmd,sish mjikafka.

iellrejka iïnkaOfhka wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ úfYaI úu¾Yk lKavdhu u.ska jeäÿr úu¾Yk isÿ lsÍug kshñ;hs.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...