හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය අද

0 176

isxy, yd fou< w¨;a wjqreoafoa ysi f;,a .efï kel; wog^15& fh§ ;sfnkjd.

ta wkqj wo fmrjre 9.17g kef.kysr ÈYdj n,d yß; j¾Kfhka ieriS ysig fldfydU fld<o mhg fldf<dka fld<o ;nd fldfydU m;a hqI ñY% kdkq ñY% f;,a .d iakdkh lsÍu iqÿiq njhs kele;a m;%fha oelafjkafka.

flfia fj;;a fujr wjqreÿ pdß;% mjqf,a idudðlhkag muKla iSudlrk f,i rch ck;djf.ka b,a,d isákjd.

ta rgg n,md we;s fldúâ 19 ffjrih ;;a;ajh md,kh lsÍu fjkqfjks.

tfiau iEu wjia:djlu iudc ÿria:Ndjh mj;ajd.ekSu w;jHYHu fohla njo rch wjOdrKh lrkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...