පවුල් ආරවුල දුරදිග ගොස් පුතා පියා ඝාතනය කරයි

0 234

.,akEj, lrej,.iajej, fiakmqr m%foaYfha§ mqoa., >d;khla isÿj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ fiakmqr m%foaYfha we;s jQ mjq,a wdrjq,la fya;=fjka mq;d úiska ;u mshdf.a f., lmd ukqIH >d;;khla isÿ lr we;s njg .,akEj fmd,sishg ,o meñKs,a,la u; úu¾Yk wdrïN lr we;s njhs.

>d;khg ,lajQ mqoa.,hd Tyqf.a ìß| iy mq;d iu.ska fiakmqr m%foaYfha mÈxÑj isg ;sfnkjd.

urKlre ksrka;rfhka ìß| iu. wdrjq,a we;s lr .kakd njg wkdjrK ù we;s njhs fmd,sish mejiqfõ.

14 jk Èk w¨hu 3.30g muK o fudyq îu;aj meñK ish ìß| iu. we;s lr .;a wdrjq,la ÿrÈ. hdfuka thg ueÈy;a jQ ;u mq;d úiska ;shqKq wdhqOhlska mshdf.a f., lmd fuu >d;kh isÿ lr we;s njhs fmd,sish mjikafka.

urKlre fiakmqr m%foaYfha mÈxÑ 51 yeúßÈ wfhls.

>d;kh isÿ l< jhi wjqreÿ 19la jQ urKlref.a mq;d fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

.,akEj fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...