මහඔය වෙඩි තැබීමක් – අයෙක් මරුට

0 89

uyTh 69 ykaÈh m%foaYfha we;s jQ mqoa.,sl wdrjq,la fya;=fjka mqoa.,hl=g fjä ;nd ukqIH >d;khla isÿ lr we;s; nj uyTh fmd,sish mjikjd.

fmd,sish mjikafka Bfha^14& iji 5′.40g muK fuu fjä ;eîu isÿj we;s njhs.

>d;khg ,lajQ mqoa.,hdf.a ìß|g tu m%foaYfhau mÈxÑ mqoa.,hska fofofkl= úiska whq;= fhdackdjla lr we;s nj;a ta iïnkaOfhka ldka;dj ;u ieñhdg mjid we;s nj;a bkamiqj we;s jQ wdrjq,la ÿrÈ. hdu ksid fuu fjä ;eîu isÿj we;s nj;a fmd,sish mjikjd.

fuf,i >d;khg ,laj we;af;a jhi wjqreÿ 35la muK jQ wxl 35 lKqj 69 ykaÈh uyTh hk m%foaYfha mÈxÑ by; ldka;djf.a ieñhd njhs fmd,sish mjikafka.

>d;kh iïnkaOfhka iellrejka fofofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

iellrejka fofokd >d;khg ,lajQ mqoa.,hdf.a nEKdjreka fofofkl= njgo f;dr;=re jd¾;d jkjd.

uyTh fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...