කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 233 දක්වාත් සුවය ලැබූවන් 61 දක්වාත් ඉහළට

0 251

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 233la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

Bfha Èkfha§ muKla fldfrdakd wdidÈ;hska 15 fofkla jd¾;d jQ njhs fi!LH fiajd woHlai ckrd,a úfYa{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d; ;yjqre lrkjd.

wjika jrg jd¾;d jQ frda.Ska 14 fokdu fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska <`.skau wdY%h l< wh jk nj;a bka tla wfhl= mq;a;,u ksfrdaOdhk uOHia:dkfha ksfrdaOdhkhg ,lafjñka isák mqoa.,fhls.

bka wg fofkla m,d,s ksfrdaOdhk uOHia:dkfha ksfrdaOdkhg ,lafjñka isá msßila jkjd.

;j;a isõ fofkla uq,xfldaú,a ksfrdaOdhk uOHia:dkfhka jd¾;d jk w;r ;j;a wfhla ;j;a ksfrdaOdhk uOHia:dkhl ksfrdaOdhkhg ,lafjñka isá mqoa.,hl= njhs fi!LH wOHlaI ckrd,ajrhd mjikafka.

ta wkqj YS% ,xldfjka fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska 233la jd¾;d; jk w;r bka fï jk úg 165 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nkj.

fï w;r fldfrdakd wdidÈ;j iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 61 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau fldfrdakd ffjri frda. ,CIK we;s njg ielh u; mqoa.,hka 142 fofofkla oekg frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

fldfrdakd wdidÈ; iïmQ¾K ixLHdfjka mqoa.,hka y;a fofkl= furg§ urKhg m;aj ;sfnkjd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...