ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන දෙක ඉක්මවයි

0 130

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj ñ,shk fol blaujd ;sfnkjd.

ta wkqj wo^15& fmrjre 11.10 muK jk úg jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 20,00,089 fofkla.

bka wdidÈ;hska 4,84,600 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ;j;a 1,26,755la urKhg m;aj ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidÈ;hskaf.ka 13,88,734 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nk w;r bka 51,603 fofkla widOH ;;a;ajfhka miqjk njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

jeäu frda.Ska ixLHdj wfußldfjka jd¾;d jk w;r tu ixLHdj 6,14,246la jk w;r bka mqoa.,hka 26,064la urKhg m;aj ;sfnkjd.

wfußldfõ wdidÈ;hskaf.ka 38,820 fofkla iqjh ,nd we;s w;r Bfha Èkfha jd¾;d jQ urK ixLHdj 2,407la.

tfiau rgla f,i .;a l< fldfrdakd wdidÈ; jeäu urK ixLHdj jd¾;d jkafkao wfußldfjks.

iamd[a[fhka fldfrdakd wdidÈ;hska 1,74,060 fofkla jd¾;d jk w;r urKhg m;a ixLHdj 18,255la jk w;r 67,504 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

b;d,sfhka wdidÈ;hska 1,62,488 fofkla jd¾;d jk w;r bka 37,130 fofkla iqjh ,nd we;s w;r 21,067 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

th rgla f,i jd¾;d jk fojk urK ixLHdj njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

m%xYfhka wdidÈ;hska 1,43,303 fofkla jd¾;d jk w;r bka mqoa.,hka 28,805 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ñh.sh ixLHdj 15,729la jkjd.

f.ù .sh meh úis y;rl ld,fha§ m%xYfhka urK 762la jd¾;d jk w;r th Bfha Èkfha jd¾;d jk f;jk jeäu urK ixLHdj jkjd.

c¾uksfhka jd¾;d jk wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 1,32,210la jkjd.

c¾uksfha fï jk úg mqoa.,hka 72,600 iqjh ,nd we;s w;r urKhg m;ajQ ixLHdj 3,495la jkjd.

fï w;r f.ù .sh meh 24l ld,fha§ fojkqjg jeäu urK ixLHdj jd¾;d jkafka tlai;a rdcOdksfhks.

Bfha Èkfha§ jd¾;d jQ urK 778o iu.ska tlai;a rdcOdksfhka jd¾;d jk uq¿ urK ixLHdj 12,107la iïmQ¾K wdidÈ;hska .Kk 93,873la jkjd.

fï w;r bkaÈhdfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdjo 11,510la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 1,362 fofofkla iqjh ,nd we;s w;r ;j;a wdidÈ;hska 394 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...