බිරිය ඝාතනය කර සැමියාත් දිවි නසාගනී

0 101

mjq,a wdrjq,la ÿrÈ. hdfuka ìß|g ;shqKq wdhqOhlska myr§ >d;kh lr iellreo tu ;shqKq wdhqOfhka wekf.k ñhhdfï mqj;la l,amsáh” f;darwäh m%foaYfhka jd¾;d jkjd.

fmd,sish lshd isáfha ìßh >d;kh lr .ekSfuka miqj tu ;shqKq wdhqOfhka wek.;a ;=jd,lre nrm;, ;;a;ajfhka l,amsáh frday,g we;=<;a lsÍfuka miq urKhg m;aj we;s njhs.

fuf,i >d;khg ,laj we;af;a jhi wjqreÿ 36la jQ ìß| iy wehf.a ieñhd jQ 42 yeúßÈ wfhls.

uQ,sl ufyaia;%d;a mÍlaIKh wo Èkfha isÿ lsÍug kshñ;hs.

>d;kh iïnkaOfhka l,amsáh fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...