මැණික් ගැරීමට පස් ඇද්ද අයෙක් පස් කන්දකට යට වී මරුට

0 90

ksú;s., l=reñKsfod, fyak m%foaYfha§ mqoa.,hl=f.a we`.u;g mia lkaola lvd jeàfuka nrm;, ;;a;ajfhka ksú;s., frday,g we;=<;a lsÍfï§ urKhg m;aj we;s nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sish lshd isáfha l=reñKsfod< fyak m%foaYfha ueKsla .eÍu i|yd mia lkaola ydrñka isá mqoa.,hl= u;g fuf,i mia lkaola lvd jeà we;s njhs.

fuf,i urKhg m;aj we;af;a fyakahdh” ksú;s., hk ,smskfha mÈxÑ 40 yeúßÈ wfhls.

wk;=r iïnkaOfhka ksú;s., fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nk w;r uD; foayh ksú;s., frday,a uD; YÍrd.drfha ;ekam;a lr we;s njhs fmd,sish mjikafkaa.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...