ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ නිවසක හදිසි ගින්නක්

0 117

.,alsiai uyskao udj; m%foaYfha ksjil yÈis .skakla ygf.k ;sfnkjd.

Bfha ^15& rd;S% 7.30g muK .skak ygf.k we;s njhs fmd,sish mjikafka.

ta wkqj fmd,sish iy foysj, .,alsiai k.r iNd .sks ksjk tallfha ks,OdÍka tlaj .skak uev mj;ajd we;s njhs fmd,sish mjikafka.

.skakg fya;=j fuf;la wkdjrK ù fkdue;s w;r .skak fya;=fjka Ôú; ydks lsisjla isÿj fkdue;s njo fmd,sish mjikjd.

isÿ jQ w,dNho fuf;la ;lafiare lr fkdue;s w;r .,alsiai fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...