හෙරොයින් සමග පුද්ගලයන් සිව් දෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 125

m%foaY foll§ fyfrdhska iu. mqoa.,hska isõfofkla w;awvx.=jg f.k we;s nj fmd,sish mjikjd.

fmd,sish lshd isáfha ñka iellrejka ;sfofklau fudfrdka;=vqj m%foaYfha§ w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

wfkla iellre w;awvx.=jg f.k ;sfnkafka jjqkshdj m%foaYfhaÈhs.

fudfrdka;=vqj m%foaYfha§ iji 535;a 645;a w;r ld,fha§ iellrejka ;sfofkla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

iji 6.45g muK fudfrdka;=vqj udj, m%foaYfha§ fudfrdka;=vqj fmd,sish l< fidaÈishl§ tla iellrefjla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

iellre ika;lfha ;sî fyfrdhska .%eï 2 ñ,s.%Eï 160la fidhd .;a njhs fmd,sish mjikafka.

fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a fld<U 12 wïnd,a mgqu. m%foaYfha mÈxÑlrefjls.

fï w;r Bfha^15& miajre 5’50g muK fudfrdka;=vqj udj, m%foaYfha§ iellghq;= f,dß r:hla kj;d mÍlaId lsÍfï§ tys ßhÿre ika;lfha ;sî fyfrdhska .%Eï 02 ñ,s.%Eï 170la fidhd f.k we;s njhs fmd,sish mjikafka.

wod< f,dß r:ho fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a ó.uqj w¿;aj;a; m%foaYfha mÈxÑ 36 yeúßÈ wfhls.

fudfrdka;=vqj fmd,sish úiska uy/lau m%foaYfha Bfha ^15& iji 535g muK isÿ l< fidaÈishl§ fyfrdhska .%Eï 2 ñ,s.%Eï 260la iu. iellrefjla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

jhi wjqreÿ 33la muK jQ jdoaÿj udj, uy/lau m%foaYfha mÈxÑlrefjla tys§ w;awvx.=jg .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka.

tu iellrejka ;sfokd wo^16& mdkÿr ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r jeäÿr úu¾Yk fudfrdka;=vqj fmd,sish úiska isÿ lrkq ,nkjd.

fï w;r jjqkshdj fk¨lal=,u m%foaYfha§ jjqkshdj fmd,sisfha ks,OdÍka úiska iellghq;= h;=re meÈhla kj;d mÍlaId lsÍfï§ h;=re meÈlre ika;lfha ;sî fyfrdhska .%Eï 5 ñ,s.%Eï 300la fidhd f.k ;sfnkjd.

ta wkqj iellre iy h;=re meÈho fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellre jjqkshdj fk¨lal=,u m%foaYfha mÈxÑ 25 yeúßÈ wfhl= njhs fmd,sish mjikafka.

jjqkshdj fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nk w;r iellre wo^16& jjqkshdj ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...