මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට

0 104

furg ksIamdÈ; .sks wúhla iu. mqoa.,hl= wïn,kaf.dv fÉkuq,a, m%foaYfha§ w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

wïn,kaf.dv fmd,sisfha ks,OdÍka lKavdhula úiska iellre w;awvx.=jg f.k we;s njhs fmd,sia udOH fldÜGdih mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellre wïn,kaf.dv” l=,Sf.dv m%foaYfha mÈxÑ 31 yeúßÈ wfhl= njhs fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

iellre wo^16& n,msáh ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk wïn,kaf.dv fmd,sish úiska isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...