නාගලන්ගම සහ වේල්ලවීදියේ තවත් පුද්ගලයින් 100 දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කෙරේ

0 105

cd-we, iqÿje,a, .%dufha ksfrdaOdhk lghq;= u.yer isg flfrdakd ffjrih wdidOkh jQ mqoa.,hska iuÕ in|;d meje;ajQ fld<U .=Kisxymqr” fõ,a,ùÈh” .%Ekaâmdia iy kd.,ka.u  m%foaYhkays ;j;a mqoa.,hska 100 fofkla Bfha ^15& ;%sl=Kdu,h” idïmQ¾ m%foaYfha msysgd we;s kdúl yuqod ueÍka n<>K uQ,ia:dkfhys ia:dms; ksfrdaOdhk uOHia:dkh fj; fhduq lsÍug lghq;= lrk ,o nj kdúl yuqodj mjikjd.

cd-we, iqÿje,a, .%dufha iajhx ksfrdaOdhkhg ,lalr isá mqoa.,hska 28 fofkl= tu ksfrdaOdhk lghq;= u.yer yeisfrñka isàu fya;=fjka wfma%,a 09 jk Èk kdúl yuqod nqoaê fufyhqulska miq ksfrdaOdhk lghq;= i|yd fhduq lrk ,o w;r” tys§ tu lKavdhfï isá mqoa.,hska 06 fofkl= fldfrdakd wdidê;hska njg ;yjqre lrf.k ;sfnkjd.

fuu msßfia isá we;eï mqoa.,hska iuÕ in|;d mj;ajk ,o fld<U .=Kisxymqr” fõ,a,ùÈh” .%Ekaâmdia iy kd.,ka.u  m%foaYhkays mqoa.,hska 100 fofkl= fï wkqj Bfha ^15& ksfrdaOdkhkh i|yd fhduq lsÍug lghq;= l< njhs kdúl yuqodj mjikafka.

fuu msßig ldka;djka y;a fofkla iy msßñ mqoa.,hska 93la we;=,;a jkjd.

mj;sk ;;ajh yuqfõ m%foaYjdiSkaf.a wdrla‍Idj iy fi!LHuh fya;+ka u; fuu mqoa.,hska uQ,sl fi!LH mÍla‍IKhlska miq fuf,i ksfrdaOdhk uOHia:dkh fj; fhduq lsÍug lghq;= lr ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...