පුත්තලමේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස හයක නිවාස 245කට සුළඟින් හානි

m%idoa mQ¾Ksud,a

0 109

mq;a;,u Èia;s%lalfha m%dfoaYSh f,alï fldÜGdi yhla yryd yud .sh iq<`.lska ksjdi 245lg muK ydks isÿj we;s; nj mq;a;,u Èia;s%la wdmod l<ukdlrK tallfha m%ldYlhl= lshd isáhd.

Bfha^15& miajrefõ fuu iq<`. yud f.dia we;s w;r tu wjia:dfõ ;o j¾Idjlao m;s;j we;s njhs jd¾;d jkafka.

wdKuvqj” uyl=Uqlalvj,” mq;a;,u” jkd;;ú,a¨j” kj.;af;a.u iy lrej,.iajej hk m%dfoaYSh f,alï fldÜGdi yryd fuf,i iq<x yud f.dia ;sfnkjd.

fï iq<x fya;=fjka .ia lvd jeàu ksid ud¾. wjysr;d o ygf.k ;sfnkjd.

flfia fj;;a YS% ,xld hqo yuqodj” fmd,sish iy mq;a;,u Èia;s%la wdmod l<ukdlrK tallfha ks,OdÍka ueÈy;aj wjysr;d bj;a lsÍug lghq;= fhdod ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...