මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 238 දක්වා ඉහළට

0 106

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 238 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

ta wkqj fï jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 166ls.

fï w;r fldfrdakd wdidÈ;j isg mQ¾K iqjh ,enQjkaf.a ixLHdjo 65 olajd by< f.dia we;s njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka furáka jd¾;d jk urK ixLHdj y;la.

flfia fj;;a mqoa.,hka 161la muK fldfrdakd njg ielh u; frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a isák njo fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikjd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...