දිස්ත්‍රික්ක හයක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කයන්හි ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවතට

0 105

fldfrdakd ffjri jHdma;sh ie,lSfïÈ by< wjodkula iys; l,dm f,i kï lr we;s fld<U” l¿;r” .ïmy” mq;a;,u” uykqjr iy hdmkh Èia;s%lal yer fiiq Èia;s%lal ish,a,g mkjd we;s we¢ß kS;s;h wo^16& Wfoa yhg bj;a lr iji y;rg h<s mkjk njhs ckdêm;s udOH wxYh ksfõokhla ksl=;a lrñka mjikjd.

we¢ß kS;sh ;djld,slj bj;a flfrk m%foaY i|yd wo^16& iji y;rg h<s mekfjk we¢ß kS;sh t<efUk 20 jeks i÷od WoEik yhg bj;a lsÍug kshñ;hs.

ckdêm;s udOH wxYh jeäÿrg;a mjikafka t<efUk 20 jkod fmrjre yhg bj;a flfrk we¢ß kS;sh h<s mekùu iy ta iïnkaOfhka miqj oekqï fok njhs ckdêm;s udOH wxYh mjikafka.

tfiau wê wjodkï l,dm f,i ie,flk Èia;s%lal i|yd mkjd we;s we¢ß kS;sh ;jÿrg;a kej; okajk;=re n,meje;afjk njhs tu ksfõokfha jeäÿrg;a i|yka jkafka.

ckdêm;s udOH wxYh úiska ksl=;a l< ksfõokh my;ska oelafõ...

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...