ඇඳිරි නීතිය කාලයේදී වාහන නැවතුම් ගාස්තු අය කිරීමට කිසිවෙකුටත් බලය පවරා නෑ

fld

0 39

we¢ß kS;sh n,meje;afjk ld,h ;=<§ fld<U uy k.r iNd n,m%foaYfha fld<U uy k.r iNdj u.ska md,kh jk ud¾.hkays jdyk kej;=ï .dia;= wh lsÍu i|yd lsisu mqoa.,hl=g fyda wdh;khlg n,h mjrd fkdue;s nj fld<U uy k.r iNdj mjikjd.

tneúka uy k.r iNdj uyck;dj fj; okajd isákafka tu ld,h ;;=< fuu ud¾.hkays jdyk kj;d ;eîu fjkqfjka .dia;= f.ùfuka j<lsk f,his.

jdyk kej;=ï .dia;= f.ùï óg¾ fhdojd we;s ud¾.hkago wod< njhs fld<U uy k.r iNdj jeäÿrg;a mjikafka.

tfiau fï iïnkaOfhka jeäÿr úia;r iy meyeÈ<s lsÍï wjYH jkafka kï 077 109 3127 ÿrl:k wxlh weu;Sfuka ,nd.; yels njhs fld<U uy k.r iNdj jeäÿrg;a uyck;dj fj; okajd isákafka.

You might also like
Comments
Loading...