නීති විරෝධී දේශීය මත්පැන් නිපදවූ කතක් අත්අඩංගුවට

0 126

l,amsáh WÉpuqfKhs m%foaYfha isÿ l, fidaÈis fufyhqul§^15& kS;s úfrdaë foaYSh u;ameka ksIamdokh lrkq ,nk ia:dkhla jg,d tys isá ldka;djla iu. foaYSh u;ameka f;d.hla kdúl yuqodj ish Ndrhg f.k ;sfnkjd.

jhU kdúl úOdkhg wkqhqla; kdúl mqoa.,hska msßila úiska l,amsáh WÉpuqfKhs m%foaYh flakaø lr .ksñka fuu jeg,Su isÿ lr ;sfnkjd.

tys§ kS;s úfrdaë foaYSh u;ameka ksYamdokh lrkq ,nk ia:dkhla jg,d tys isá ldka;djla iy kS;s úfrdaë foaYSh u;ameka ksYamdokh i|yd fhdod .kakd f.davd ,Sgr 150l muK m%udKhla” kS;s úfrdaë foaYSh u;ameka ,Sgr 36l muK m%udKhla iy tu u;ameka ksIamdokh i|yd fhdod .kq ,nk WmlrK lsysmhla ish Ndrhg .ekqKq njhs kdúl yuqodj mjikafka.

fuf,i kdúl yuqod Ndrhg .kakd ,o ldka;dj jhi wjqreÿ 49la jk tu m%foaYfhau mÈxÑlrejl= njg y÷kdf.k ;sfnkjd.

wod, ielldßh foaYSh u;ameka iy tu u;ameka ksIaamdokh i|yd fhdod .kakd ,o WmlrK iy f.davd m%udKh bÈß úu¾Yk lghq;=  i|yd l,amsáh fmd,sia ia:dkh fj; Ndr§ug lghq;= l< njhs kdúl yuqodj lshd isáfha.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...