හෙරොයින් සමඟ සැකකරුවන් අට දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

0 93

ukakdru ijq;and¾ m%foaYfha§ fyfrdhska iu. iellrejka 8 fofkl= kdúl yuqodj úiska miq.sh 15 jkod w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

wod< iellrejka w;awvx.=jg f.k we;af;a kdúl yuqodj iy ukakdru Èid ¥IK  u¾Ok tallfha ks,OdÍka tlaj isÿ l< fidaÈis fufyhqul§hs.

W;=re ueo kdúl úOdkfha kdúl mqoa.,hska msßila úiska ukakdru Èid ¥IK u¾Ok tallh yd tlaj wfma%,a ui 15 jk Èk ukakdru” ijq;and¾ m%foaYh flakaø lr .ksñka l%shd;aul l< fufyhqul§ iel lghq;= f,i /¢ isá mqoa.,hska wg fofkl= ^08& ksÍla‍IKh lr Tjqka jeäÿr mÍla‍Idjg ,lalsÍfï§ tu mqoa.,hska i;=j ;sî ñ,s.%Eï 1020 l muK fyfrdhska m%udKhla fidhdf.k ;sfnkjd.

ta wkqj tu fyfrdahska iu. mqoa.,hska wg fokd ^08& w;awvx.=jg .ekqKq njhs kdúl yuqodj mjikafka.

w;awvx.=jg m;a iellrejka ó.uqj iy ukakdru m%foaYhkays mÈxÑlrejka nj y÷kd f.k ;sfnkjd.

wod, iellrejka iy fyfrdhska iïnkaOfhka bÈß úu¾Yk lghq;= isÿlsÍu i|yd ukakdru fmd,sish fj; Ndr§ ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...