අදත් පස්වරු දෙකන් පසු වැසි – ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 50 ඉක්මවූ වැසි

0 111

Èjhsfka fndfyda m%foaYj,g wo^17& miajre foflka miqj .s.=reï iys; jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

úfYaIfhkau niakdysr” inr.uqj” uOHu” jhU iy ol=Kq m<d;aj, we;eï ia:dkj,g ñ,sóg¾ 50g jeä ;rula ;o j¾Idm;khkao we;s úh yels njhs tu fomd¾;fïka;=j wo fmrjrefõ ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

Èjhsk jgd uqyqÿ m%foaY ie,lSfï§ ud;r isg yïnkaf;dg yryd fmd;=ú,a olajd jk uqyqÿ m%foaYj, ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels nj;a ukakdru isg mq;a;,u” fld<U iy .d,a, yryd ud;r olajd jk uqyqÿ m%foaYj, ijia ld,fha fyda rd;S% ld,fha ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels nj;a ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

tfiau ukakdru isg fld<U yryd .,a,d olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<x ksYaÑ; ÈYdjlska f;drj yuk nj;a Èjhsk jgd jk fiiq uqyqÿ m%foaYj, iq<x .sksfldK foiska yuk nj;a iq<f`.a fõ.h mehg lsf,daóg¾ 20;a 30;a w;r w.hla .kakd nj;a ld,.=K úoHd fofmd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjikjd.

Èjhsk jgd jk uqyqÿ m%foaY idudkH iajNdjfha isg uo jYfhka r¿ úh yels njhs tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...