විදේහ ගමන් බලපත්‍ර හා වීසා නොමැතිව රැඳී සිටි ඉන්දියානුවෙක් අත්අඩංගුවට

0 97

úfoaY .uka n,m;% yd ùid n,m;% fkdue;sj furg /£ isá bkaÈhdkq cd;slhl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ wod< bkaohdkq cd;slhd ks,dfõ,s” uiað;a ùÈh fõ¨¾ m%foaYfha§ w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

w;awvx.=jg .;a ielldr bkaÈhdkq cd;slhd mkia y;ajk úfha miqjkjd.

iellre ;s%l=Kdu,h ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej wfma%,a ui 30 jkod olajd rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfnkjd.

ks,dfõ,s fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...