ගංජා කිලෝ 122ක් සමග තුන් දෙනෙක් මාට්ටු

0 124

l=Èßuf,a isg uqyqÿ ie;mqï 25l muK ÿrlska jQ uqyqfoa fndaÜgqjlska .uka lrñka isá mqoa.,hka ;sfofkla .xcd lsf,da 122hs .%Eï 460la iu.ska w;awvx.=jg .ekSug fud,a,sl=,u kdjls yuqod l|jqf¾ ks,OdÍka iu;aj ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellrejka ukakdru úfYaI ld¾h n,ldh fj; Ndr§ we;s w;r miqj úfYaI ld¾h n,ldh úiska is,dj;=r fmd,sish fj; Ndr§ we;s njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellrejka wjqreÿ 29, 36 iy 40 hk jhiaj, miqjk l,amsáh m%foaYfha mÈxÑlrejka njhs fmd,sish mjikafka.

iellrejka wo^17& ukakdru ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r is,dj;=r fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...